Organisatieverandering


Een levendige en actieve vereniging

Een levendige en actieve vereniging als de NVVE beweegt mee met veranderingen om haar heen. Die hebben ook weerslag op haar structuur en activiteiten. In 2018 leidde dat tot wijzigingen in het bestuursmodel van de NVVE en de vertegenwoordiging en betrokkenheid van haar leden.

Ander bestuursmodel


Om beter te kunnen aansluiten bij de aard en groei van de vereniging heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) eind 2018 ingestemd met een nieuw bestuursmodel. Het houdt in dat het voormalige bestuur de rol, taken en positie van Raad van Toezicht krijgt en de directie die van Raad van Bestuur. De ALV houdt het laatste woord over belangrijke beslissingen, zoals vaststelling van de jaarrekening. De nieuwe structuur werd op 1 januari 2019 van kracht.

Ledenadviesraad (LAR)


Eind 2017 stemde de ALV in met het voornemen om een Ledenadviesraad (LAR) op te richten. Bedoeling van de LAR is om leden actiever bij het opstellen van het NVVE-beleid te betrekken, en zo het verenigingsleven en de democratie te bevorderen. De oprichting kreeg in 2018 haar beslag.

Ledenpanel


In 2017 hield de NVVE een groot ledenonderzoek. Doel was om beter inzicht te krijgen in wat leden bezighoudt en welke wensen en behoeften zij hebben. Met dat inzicht wil de NVVE hun belangen nog beter kunnen behartigen. De uitkomsten hebben ertoe geleid dat in 2018 een ledenpanel is ingesteld. Het bestaat uit 1500 leden en wordt 6 tot 8 keer per jaar geraadpleegd over actuele ontwikkelingen en verenigingszaken.