Wegwerken belemmeringen in de medische, autonome en hulpverleningsroute


Een vereniging die invloed uitoefent

Een belangrijk doel van de NVVE is wet- en regelgeving tot stand brengen of verbeteren om een zelfgekozen levenseinde voor iedereen mogelijk te maken. De medische route is wettelijk geregeld, de hulpverlenersroute expliciet strafbaar gesteld en de autonome route in de praktijk lastig uit te voeren.

Politieke en juridische ontwikkelingen


In zijn regeerakkoord kondigde het kabinet een maatschappelijke discussie en onderzoek aan naar waardig ouder worden, voltooid leven en de reikwijdte van de euthanasiewet. Het kabinet legde de nadruk echter op verbetering van de palliatieve zorg. De NVVE heeft er bij de minister op aangedrongen dat euthanasie een vanzelfsprekend onderdeel moet zijn in het gesprek met de patiënt over goede palliatieve zorg.

Het Openbaar Ministerie (OM) let scherper op de uitvoering van de euthanasiewet. Vijf gevallen worden strafrechtelijk onderzocht. Voor het eerst sinds de euthanasiewet werd ingevoerd (2002), besloot het OM een arts te vervolgen (de zaak leidde in de zomer van 2019 tot vrijspraak, het OM ging in cassatie). De ondersteunt de arts financieel en juridisch.

Op 31 januari 2018 deed het Gerechtshof in Den Bosch uitspraak in de zaak-Heringa. Hij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden voor het helpen bij de zelfdoding van zijn stiefmoeder. De NVVE heeft Heringa financieel en moreel gesteund bij zijn procesvoering.

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) stopte in 2018 haar activiteiten om een poeder voor een waardig, zelfgekozen levenseinde te verspreiden, omdat het OM dreigde een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Via haar reguliere overlegstructuren had de NVVE regelmatig contact met de CLW hierover.

In 2018 trof het ministerie van VWS voorbereidingen voor een onderzoek naar mensen met een ‘voltooid leven’. De NVVE was betrokken bij de formulering van de onderzoeksvraag en heeft zitting in de klankbordgroep.

Samenwerking met andere organisaties


De NVVE staat midden in het maatschappelijk debat en werkt daarom samen met andere organisaties. In 2018 waren dat onder meer de CLW, Stichting Levenseindekliniek, De Einder, artsenorganisatie KNMG, SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland), V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Humanistisch Verbond, ouderenbonden, Stichting Euthanasie in de Psychiatrie, Patiëntenfederatie Nederland en zusterorganisaties in het buitenland. Jaarlijks vinden ook bijeenkomsten plaats van het Platform Levenseinde, dat door de NVVE in 2017 werd opgericht. Hierin overlegt de NVVE met SLK, CLW en De Einder over maatschappelijke ontwikkelingen.

Er is tevens een juridisch netwerk van deskundigen gevormd dat de NVVE bijstaat in haar ideevorming.