Een zichtbare en herkenbare vereniging

Om het gedachtegoed van de NVVE bij zoveel mogelijk mensen in Nederland onder de aandacht te brengen en de naamsbekendheid van de NVVE te vergroten, zijn in 2019 verschillende activiteiten op het gebied van PR en marketing gestart.

Ontwikkeling marketingstrategie

Marketing is een nieuwe discipline binnen de NVVE. Met hulp van externen is een gedegen basis gelegd voor een marketingstrategie. De missie en de visie van de NVVE zijn aangescherpt en er is een brandkey ontwikkeld, zodat de NVVE als consistent en herkenbaar merk naar buiten treedt. Ook zijn de marketingambities en -doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd. In 2020 zal een fondsenwerver worden aangenomen om de marketingstrategie handen en voeten te geven.

Campagne

De NVVE heeft zich in 2019 gericht op meer zichtbaarheid en gerichte ledenwerving. Hiervoor is een campagne ontwikkeld met als centrale thema: ‘Regie!'. Daarnaast informeerde de NVVE mensen op beurzen en bijeenkomsten over de meerwaarde van een lidmaatschap. De inzet had de gewenste resultaten: de zichtbaarheid van de NVVE in de maatschappij nam toe en leidde ertoe dat de mijlpaal van 170.000 leden werd bereikt.

Ambassadeurs

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, medewerkers, vrijwilligers, Ledenadviesraad en externen hebben in een aantal bijeenkomsten besproken hoe de NVVE invulling kan geven aan een toekomstbestendige, slagvaardige en sterke vereniging. De focus lag op een vitale vereniging met betrokken en actieve leden. Er is besloten in 2020 een start te maken met ambassadeurschap. Onze leden kunnen, meer dan nu het geval is, actief bijdragen aan de zichtbaarheid van de vereniging in de samenleving.

Missie en visie

WHY De NVVE staat naast iedereen die vindt dat mensen zelf moeten kunnen bepalen wanneer, waar en hoe ze overlijden. MISSIE De NVVE respecteert ieder mens en zijn opvattingen over zijn eigen sterven. De NVVE maakt mogelijkheden voor een waardig levenseinde voor iedereen bereikbaar. VISIE De NVVE is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben. Zij wil dit bereiken door voorlichting voor iedereen en ondersteuning van haar leden. De NVVE zet zich in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van wet- en regelgeving.

Zichtbaarheids- en ledenwerfcampagne 'Regie!'

De campagne 2019 borduurde voort op het regie-thema dat in 2018 succesvol was ingezet. Rond dit thema zijn een TV- en een radiospot ontwikkeld, waarbij voor de TV-spot beelden zijn hergebruikt uit de campagnevideo's van 2018. Daarnaast zijn verschillende online advertenties gemaakt, waarbij leden van de NVVE ook een prominente rol speelden. In april en juli zijn de TV-commercials uitgezonden. De TV-campagne zijn opgevolgd door een radio- en vervolgens een online campagne.