Een vereniging die invloed uitoefent

De NVVE zet zich in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van wet- en regelgeving.

Politieke en juridische ontwikkelingen

D66 heeft aangekondigd dat zij in 2020 een wetsvoorstel indient dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die levensmoe zijn: de wet Voltooid Leven. Senioren van 75 jaar en ouder met een stervenswens zouden zich in de toekomst moeten kunnen melden bij een speciaal opgeleide hulpverlener. De NVVE vindt dit een goede ontwikkeling.

Een rapport waaruit blijkt dat 84% van de Nederlandse kinderartsen wil dat actieve levensbeëindiging bij kinderen tussen 1 en 12 jaar mogelijk wordt, is aangeboden aan de Tweede Kamer. Nu is actieve levensbeëindiging voor kinderen tussen 1 en 12 jaar verboden, omdat kinderen tot die leeftijd niet wilsbekwaam worden beschouwd. De NVVE heeft naar aanleiding van het AO van de vaste Kamercommissie VWS aanbevelingen ingebracht.

De voorlichtingscampagne van VWS uit 2019 om het levenseinde bespreekbaar te maken, is een goed initiatief. Maar de aanbevelingen van het ministerie van VWS zijn onvolledig en dus onbruikbaar. In de campagne komt euthanasie niet aan de orde. Minister De Jonge kondigt in juni aan dat het kabinet het publiek later in het jaar actief zal voorlichten over wat er mogelijk is binnen de huidige euthanasiewet. De NVVE benadrukt in haar commentaar dat euthanasie en goede palliatieve zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De Hoge Raad heeft de voorwaardelijke gevangenisstraf die het Gerechtshof Albert Heringa in 2018 oplegde, bevestigd. De NVVE is teleurgesteld. Albert Heringa had geen andere keuze dan zijn moeder te helpen bij haar zelfdoding. Deze hulp mag niet gelijk worden gesteld aan een misdaad.

In 2019 speelde tevens de strafzaak tegen een specialist ouderengeneeskunde die een diepdemente vrouw euthanasie verleende.

Samenwerking met andere organisaties

De NVVE is zich ervan bewust dat ze midden in het maatschappelijk debat staat en daarom stemt ze af en werkt ze samen met verschillende andere organisaties. In 2019 waren dat bijvoorbeeld Expertisecentrum Euthanasie, Coöperatie Laatste Wil (CLW), De Einder, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland), V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Humanistisch Verbond, ouderenbonden, Stichting Euthanasie in de Psychiatrie, Patiënten Federatie Nederland en zusterorganisaties in binnen- en buitenland. Jaarlijks vindt een aantal bijeenkomsten van het door de NVVE in 2017 opgerichte Platform Levenseinde plaats. In deze bijenkomsten overleggen de NVVE, Expertisecentrum Euthanasie, CLW en De Einder met elkaar over maatschappelijke ontwikkelingen.

Expertmeetings

Tijdens een juridische expertmeeting is gesproken over euthanasie bij gevorderde dementie. De NVVE kan met de input uit deze meeting een nog evenwichtiger standpunt innemen in media-uitingen en richting professionals. In een andere juridische expertmeeting is gesproken over de problematiek van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Moreel gezien is het een verwerpelijk verbod (‘hulp is geen misdaad’). Het gesprek hierover wordt in 2020 voortgezet.