Steeds beter en uitgebreider contact met de leden

De NVVE biedt haar leden verschillende diensten die we voortdurend verder ontwikkelen. Het ledenpanel en de Ledenadviesraad (LAR) zijn belangrijke bronnen van informatie over de wensen en ideeën die onder de leden leven rondom de dienstverlening. Zo is in 2020 een nieuwe dienst voor leden begonnen: het Steunpunt juridische vragen.

Steunpunt juridische vragen

Op 7 september 2020 is een nieuwe dienst van de NVVE gestart: het Steunpunt juridische vragen. Als NVVE beantwoordden we altijd al juridische vragen, maar we willen dit nadrukkelijker naar buiten uitdragen. Juridische vraagstukken worden doorgezet naar de jurist die hiervoor versterking heeft gekregen van drie juristen uit de vereniging.

Ledenpanel

Via het Ledenpanel vraagt de NVVE regelmatig naar de mening van haar leden. In mei is aan het ledenpanel een aantal vragen voorgelegd over het gebruik van de verschillende communicatiekanalen van de NVVE. Ongeveer drie op de vijf panelleden halen de meeste informatie over het levenseinde uit Relevant, daarna volgt de NVVE-website en de nieuwsbrief. In november bleek uit een peiling dat het merendeel van het panel vindt dat de wilsverklaringen in het medisch dossier moeten worden opgenomen.

Ledenadviesraad

De RvB en de Ledenadviesraad (LAR) hebben in gezamenlijk overleg vastgesteld op welke twee onderwerpen de RvB graag een advies wil ontvangen van de LAR in 2020. Dit zijn “Ambassadeurschap” en “Hulp bij zelfdoding en naasten”. Eind december heeft de RVB deze twee adviezen ontvangen die als input worden gebruikt voor het meerjarenbeleidsplan. Ook zijn de onderzoeken die voorgelegd worden aan het ledenpanel besproken, zodat de LAR inhoudelijke input kan leveren voor een specifiek onderzoek.

Ledenontwikkeling

De NVVE heeft naast periodes van gestage groei in ledenaantal ook tijden gekend dat de groei explosief was. Die groei was de laatste jaren afgenomen, waarbij in 2018 voor het eerst een daling te zien was in het aantal leden. Ondanks Covid-19, waardoor er geen mogelijkheden waren voor het organiseren van fysieke bijeenkomsten, is de NVVE ook in 2020 gegroeid. Met name de Week van de Wilsverklaring en de nieuw ontwikkelde digitale lezingen hebben ertoe geleid dat het dreigende ledenverlies door Corona zich snel herstelde. Het ledenaantal eind 2020 was 172.643, een netto groei van 742 leden.

icoon adviescentrum

Adviescentrum

In 2020 zijn bijna 34.000 telefoontjes binnengekomen. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2019, die samenhangt met het begin van de pandemie Covid-19. Naast telefoontjes ontvangt de NVVE ook via e-mail en sociale media hulpvragen en informatieverzoeken. Het eerste contact verloopt via de Ledenadministratie, waar algemene informatieverzoeken worden afgehandeld. Persoonlijke vragen van onze leden worden doorgezet naar het Adviescentrum. In 2020 heeft het Adviescentrum in totaal bijna 3.000 verzoeken afgehandeld. Dit aantal is in de afgelopen jaren licht gestegen.Bij het begin van de pandemie gingen de meeste vragen over het al dan niet vanwege Covid-19 opnemen op een IC. Veel mensen toonden zich ongerust over wat met hen gebeurde als zij opname zouden weigeren. Daarnaast gingen veel telefoongesprekken over euthanasie en wilsverklaringen.

Icoon wilsverklaringen

Wilsverklaringen

Wilsverklaringen zijn een belangrijke reden om lid te worden van de NVVE. Elk kwartaal worden ongeveer 3.500 wilsverklaringen aangevraagd. Steeds meer leden maken gebruik van de mogelijkheid digitaal een wilsverklaring op te stellen. Het actualiseren van de wilsverklaringen en telkens weer bespreekbaar maken met de huisarts is belangrijk. De wilsverklaringen winnen hierdoor aan kracht. Veel leden hebben wilsverklaringen in hun bezit die ouder zijn dan vijf jaar. De NVVE gaat in de toekomst leden persoonlijk benaderen en hen attenderen op het belang van het actualiseren van wilsverklaringen.

Icoon spreekuur wilsverklaringen

Spreekuur Wilsverklaringen

Na het eerste kwartaal is het aantal spreekuurconsulten sterk afgenomen als gevolg van Covid-19. De Week van de Wilsverklaring, die in 2020 digitaal heeft plaatsgevonden, heeft veel publiciteit gegenereerd en daardoor is er in het vierde kwartaal weer een toename te zien in het aantal spreekuren. In 2020 zijn er in totaal 1.078 spreekuurconsulten geweest, waarvan 34% telefonisch. In 2019 waren dit er 1.778 (waarvan 12% telefonisch). Eind 2020 zijn op 47 locaties in het land spreekuren georganiseerd. We zijn met 3 nieuwe locaties bezig die in 2021 open gaan. Het doel is om meer spreekuurlocaties te openen op plaatsen waar veel NVVE-leden wonen, zodat leden altijd terecht kunnen op een spreekuur in de buurt. We zien dat met name nieuwe leden gebruik maken van het spreekuur.

Icoon steunpunt levenseinde en dementie

Steunpunt Levenseinde en Dementie

Sinds november 2018 biedt het Adviescentrum extra ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten die vragen hebben over een waardig levenseinde. Een euthanasieproces of een waardig levenseinde is voor iemand met dementie heel moeilijk tot een goed resultaat te brengen. Wij vinden het daarom belangrijk dat binnen de driehoek patiënt-huisarts-naaste het contact, het gesprek en de monitoring tot stand worden gebracht en worden volgehouden. Met het Steunpunt Levenseinde en Dementie zijn wij onze leden en hun naasten tot steun, door het bieden van goede informatie en begeleiding voor zover dat nodig is. In 2020 is er 316 keer een beroep gedaan op het Steunpunt Levenseinde en Dementie.