Een vereniging die invloed uitoefent

De NVVE zet zich in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van wet- en regelgeving.

Politieke en juridische ontwikkelingen

In 2016 verleende een specialist ouderengeneeskunde euthanasie aan een diepdemente vrouw. In maart 2019 oordeelde het Centraal Tuchtcollege dat de arts relatief weinig verwijtbaar had gehandeld en daarmee slechts een waarschuwing verdiende. In september 2019 heeft de strafrechter uitspraak gedaan over het handelen van de arts en oordeelde dat er sprake was van een zorgvuldige euthanasie. Het OM heeft deze rechtsvraag vervolgens voorgelegd aan de Hoge Raad, via de procedure ‘cassatie in belang der wet’. In april 2020 bevestigde de Hoge Raad dat euthanasie ook mag worden verleend aan patiënten met vergevorderde dementie.

Voltooid leven

Op 17 juli 2020 heeft Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 het wetsvoorstel ‘Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’, samen met een Memorie van Toelichting, ingediend in de Tweede Kamer. Het kabinet heeft niet direct gereageerd op dit wetsvoorstel maar heeft wel in september, als reactie op het Perspectieven onderzoek, laten weten niet te zullen overgaan tot een wettelijke regeling voor hulp bij zelfdoding aan ouderen. De NVVE steunt het wetsvoorstel, maar neemt wel afstand van de leeftijdsgrens van 75 jaar om uitsluiting op basis van leeftijd te voorkomen.

Verkiezingen 2021

De NVVE heeft de werkgroep Politiek uitgebreid om een groter bereik te hebben richting de verkiezingen. De leden zijn actief lid van de volgende partijen: GroenLinks, PvdA, VVD, D66, SP, Partij voor de Dieren, 50-Plus en Volt, een Europese politieke partij. De standpunten van de NVVE zijn uitgewerkt en de verkiezingscommissies zijn benaderd om verkiezingsprogramma’s te beïnvloeden.

Wachttijden euthanasieverzoeken bij psychiatrie

Vanwege oplopende wachttijden voor de behandeling van euthanasieverzoeken bij psychiatrie bij het Expertisecentrum Euthanasie heeft de NVVE bij minister De Jonge van VWS aangedrongen op een Deltaplan voor euthanasie bij psychiatrie. De NVVE heeft voorgesteld psychiaters bij te scholen, zodat ze vaker zelf euthanasieverzoeken behandelen en minder snel verwijzen naar het Expertisecentrum. De NVVE heeft op uitnodiging van VWS gesproken met het ministerie over de wachtlijsten van psychiatrische patiënten bij het Expertisecentrum Euthanasie. Ook hebben we deelgenomen aan de huiskamergesprekken georganiseerd door VWS, evenals aan de expertmeetings die daarop volgden.

Samenwerking met andere organisaties De NVVE is zich ervan bewust dat ze midden in het maatschappelijk debat staat en daarom stemt ze af en werkt ze samen met verschillende andere organisaties. In 2020 waren dat bijvoorbeeld Expertisecentrum Euthanasie, Coöperatie Laatste Wil (CLW), De Einder, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland), V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Humanistisch Verbond, ouderenbonden, Stichting Euthanasie in de Psychiatrie, Patiënten Federatie Nederland en zusterorganisaties in binnen- en buitenland. Jaarlijks vindt een aantal bijeenkomsten van het door de NVVE in 2017 opgerichte Platform Levenseinde plaats. In deze bijenkomsten overleggen de NVVE, Expertisecentrum Euthanasie, CLW en De Einder met elkaar over maatschappelijke ontwikkelingen.

Expertmeeting

In februari 2020 heeft de NVVE in samenwerking met het Humanistisch Verbond de expertmeeting “Euthanasie” georganiseerd voor met name Tweede Kamerleden. Het thema van de expertmeeting was: “Een sterkere positie voor naasten die een wilsonbekwame dierbare willen vertegenwoordigen die een euthanasieverzoek zelf niet meer kan toelichten”.